Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gia đình Brophy và các Dịch vụ cho Thanh thiếu niên cung cấp nhiều chương trình miễn phí, bảo mật – quý vị không cần phải là công dân hay thường trú nhân Úc để tiếp cận các dịch vụ này – không có yêu cầu về visa hay Medicare đối với quý vị và quý vị không phải trả phí tổn nào hết. Có các dịch vụ thông dịch và phiên dịch miễn phí.

Brophy cung cấp miễn phí:

 • Các Dịch vụ Tư vấn
 • Các Dịch vụ Gia đình
 • Tư vấn về Bạo hành Gia đình
 • Các Dịch vụ về Vô Gia cư
 • Các dịch vụ hỗ trợ cho những người là LGBTIQ+ và người giúp đỡ họ
 • Các Dịch vụ về Rượu bia và Ma tuý cho thanh thiếu niên từ 12 đến 25 tuổi
 • Chương trình Trao đổi Kim chích và Ống chích
 • Nếu có thẻ Medicare, quý vị có thể tiếp cận dịch vụ bác sĩ miễn phí của chúng tôi

Quyền của người sử dụng dịch vụ

 • Luôn được tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và nhân phẩm
 • Được đối xử lịch sự
 • Được tự quyết định cho bản thân và được khuyến khích làm điều này
 • Có người chăm sóc, gia đình, bạn bè đáng tin cậy hay nhân viên bênh vực tham gia chăm sóc quý vị nếu quý vị muốn
 • Được nhân viên của quý vị giúp đỡ nhưng không bị gây áp lực phải theo một phương hướng nhất định
 • Không bị bắt phải chờ lâu hơn mức cần thiết để nhận dịch vụ
 • Được từ chối dịch vụ
 • Có chỗ kín đáo để thảo luận
 • Được tiếp cận dịch vụ mà không bị phân biệt đối xử
 • Được thông báo và tham khảo ý kiến về các dịch vụ sẵn có và các vấn đề liên quan khác
 • Tìm nhân viên bênh vực độc lập nếu quý vị cảm thấy cần.
 • Tiếp cận các dịch vụ phù hợp về văn hoá
 • Tiếp cận dịch vụ thông dịch viên miễn phí nếu quý vị cần họ giúp đỡ

Hãy đến 210 Timor Street Warrnambool hoặc gọi điện 5561 8888

 

Brophy家庭和青年服务处提供一系列免费保密服务 – 你不必是澳洲居民或公民才能接受服务 – 没有签证或Medicare卡要求、不会向你收费。有免费的笔译和口译服务。

Brophy提供的免费服务包括:

 • 心理辅导
 • 家庭服务
 • 家暴心理辅导
 • 应对无家可归问题
 • 为LGBTIQ+群体和其支持者提供的支持服务
 • 为12到25岁年轻人提供的戒毒戒酒服务
 • 针头针管交换项目
 • 如果你有Medicare卡,你可以免费在我们这里看医生

你作为服务用户的权利

 • 任何时候都要尊重你的隐私、为你保密并维护你的尊严
 • 对你要有礼貌
 • 由你自己做决定而且要鼓励你这么做
 • 如果你愿意,让你的照顾人、家人、受信赖的朋友或代言人参与对你的照顾
 • 工作人员是支持你,而不是朝某个方向对你施压
 • 等候接受服务的时间不超过必要的等候时间
 • 拒绝一项服务
 • 在一个私人空间里讨论问题
 • 接受服务不受歧视
 • 让你知道并与你商议现有的服务以及其它相关事宜
 • 寻找独立的代言人,如果你觉得你需要一位代言人
 • 接受符合文化习惯的服务
 • 如果需要,接受免费的口译服务

亲自来210 Timor Street Warrnambool或拨打5561 8888